بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده | above | 12037

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. کیفیت فایل بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: در پراخت های اینترنتی گاها گزارشاتی هموچون پرداخت ناموفق مطرح شده است.. اگر شما هم برای خرید بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده با مشکلی روبرو شدید، از روش هایی مانند تغییر کارت بانکی، تغییر مرورگر و یا تغییر درگاه بانک عامل استفاده کنید. احتما مشکل حل می شود.

پول گدائی نکنم نمی توانم ھیچ بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده کاری انجام دھم.می بایست ھرچیزی را بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده کھ لازم داشتم خریداری کنم.انتخابی دیگر بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده نداشتم.درآن لحظھ درمیان ناپاکی ظاھری ویک بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده تکّھ پارچھ کھ پوشیده بودم چیزی بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده جز یک گدا نبودم.یک گدا کھ بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده حتی یک کیف ھم نداشت.فقط خودم

بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده

بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده

این پایان نامه در مورد سازمان یادگیرنده می باشد که در آن به بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات

163

حجم

239/496 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پژوهش بررسی سازمان آموزش وپرورش براساس ابعاد سازمان یادگیرنده است. این بررسی براساس یک چارچوب نظری محقق ساخته انجام شده است که  تلفیقی از تئوری‌های مطرح شده توسط پیترسنج و ریچارد دفت در مورد سازمان یادگیرنده است که در آن ابعاد: مبادله‌ی اطلاعات، رهبرمتفکر، آرمان مشترک، فرهنگ قوی و قابلیت فردی لحاظ شده است.

ازجمله ویژگی‌های اساسی سازمان‌های جدید شکل‌گیری آنها بر مبنای یادگیری است. به همین دلیل مدیران وکارکنان ادارات و سازمان‌ها همواره درحال یادگیری بوده و مهارت جدید کسب می‌نمایند. چرا که قدرت هرسازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و (learning society) کارکنان آن است. در کشورهایی همچون انگلستان، ایده یادگیری در سطح ملی درجهت رسیدن به یک جامعه‌ی یادگیرنده مطرح شده است. آنها معتقدند هزینه‌های یادگیری قابل جبران است.

اما مستلزم این است که درجامعه‌ی یادگیرنده اصل یادگیری برای همیشه در تفکریادگیری مرسوم گردد  ودر آموزش و تحصیل، اساس تفکراین باشد که ما می‌خواهیم جامعه‌ای یادگیرنده به معنای حقیقی داشته باشیم. مفهوم سازمان یادگیرنده زایده‌ی پویایی‌ها و تغییرات محیطی است و همانند کلیه‌ی مفاهیم مدیریت از محیط‌های صنعتی، غیرآموزشی و غالباً غیردولتی نضج گرفته و در حال گذر به سایر سازمان‌ها وموسسات می‌باشد. به دور از اختلاف دیدگاه صاحبنظران در مورد تعریف و ماهیت سازمان یادگیرنده می‌توان آن را سازمانی دانست که دردرون آن، یادگیری و عمل به آن یک واقعیت پذیرفته‌ای شده است و هیچ فعالیتی بدون علم و آگاهی و هیچ دانشی بدون عمل وجود ندارد. 

فهرست مطالب

چکیده پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه      3

بیان مسئله       4

مبانی و چهارچوب نظری تحقیق      5

اهداف تحقیق      7 

سوالات تحقیق      7 

تعاریف نظری متغیرها      8  

تعاریف عملیاتی متغیرها       9 

جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق      10 

اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان‌نامه      11 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه      13

بخش اول: سازمان 

تعریف سازمان      15

ماکس وبر      15 

استیفن رابینز      16

تعریف مفهومی      17

انواع سازمان      18

اتزیونی      20

مینتزبرگ      21

طبقه بندی سازمانها برمبنای تئوری وعمل      22

تئوری سازمان      22

استیفن رابینز     25

ریچارد دفت      27

ساختارسازمانی      28

ابعاد سازمانی      29 

انواع ساختارنظری سازمانی      30

انواع ساختارعملی سازمانی      31

سازمان‌های افقی      33

تیم‌های خودگردان      34

ساختارشبکه‌ای پویا      35

بخش دوم: یادگیری

تعریف یادگیری      38

نظریه‌های یادگیری      40

تفاوت بین یادگیری و آموزش      41

انواع سازمان ازنظر توجه به یادگبری وعمل      42

یادگیری سازمانی      44

ضرورت یادگیری سازمانی      45

انواع یادگیری سازمانی      46

الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه‌ای، سه حلقه‌ای      47

ب- ادگیری انطباقی، پیش گیرانه، عملی      49

ج- انواع یادگیری ازدیدگاه شاین      50

سطوح یادگیری سازمانی      51

فرایند یادگیری سازمانی      52

مهارت‌های یادگیری سازمانی      53

تفاوت یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده      54

بخش سوم: سازمان یادگیرنده 

تعریف سازمان یادگیرنده      57

سازمان یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنج      58

سازمان یادگیرنده ازدیدگاه ریچارد دفت      67

سازمان یادگیرنده ازدیگاه مایکل مارکوارت      72

1- مدل سیستمی سازمان یادگیرنده      72

2- پروانه نمونه‌ی یک سازمان یادگیرنده      76

روند نبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده      77 

سازمان یادگیرنده‌ی زایشی وانطباقی       81

مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده      83

اهداف سازمان یادگیرنده      85

تفاوت سازمان‌های سنتی با سازمان‌های یادگیرنده      85

بخش چهارم:

پژوهش‌های انجام شده در ایران      87

پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران      90 

فصل سوم: روش تحقیق 

مقدمه      94

روش تحقیق      95

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش      95

روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات      96

روایی و اعتبارپرسش‌نامه      98

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه      101

ارائه‌ی یافته‌ها براساس آمار توصیفی      102

الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه      102

ب- تجزیه وتحلیل آماری سوالات پژوهش      107

تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات پژوهش      114

بررسی معنی‌دار بودن تفاوت بین پاسخ اعضای گروه نمونه به گویه‌های پرسش‌نامه برحسب

مشخصه‌های فردی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه      120

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 

مقدمه      126

خلاصه یافته‌های پژوهش      126

خلاصه‌ی یافته‌های سوالات پژوهش      127

بحث و نتیجه‌گیری .     134

پیشنهادها      138

پیشنهادات اجرایی      138 

پیشنهادات پژوهشی      140

محدودیت‌های پژوهش      141

فهرست منابع       143

منابع فارسی      143

منابع انگلیسی      146

پیوست      147

فهرست جداول

جدول ٢-١: نوع‌شناسی روابط اطاعت      20

جدول ٢-٢: چهاردیدگاه استنلی و ون دو ون درباره‌ی تئوری سازمان      24

جدول ٢-٣: طبقه‌بندی تئوریهای سازمان براساس روند تاریخی شکل‌گیری آنها     25

جدول ٢-٤: ابعاد نظری تئوری سازمان      26

جدول ٢-٥: مقایسه‌ی الگوی سازمانی نوگرا و پسانوگرا      28

جدول ٢-٦: رابطه‌ی بین متغیرهای محتوایی و ساختار     31 

جدول ٢-٧: انواع ساختارسازمانی با توجه به متغیرهای ساختاری      31

جدول ٢-٨: ساختارسازمانی براساس نظریات مینتزبرگ و مقایسه‌ی آن با ابعاد ساختار     32

جدول ٢-٩: تفاوت یادگیری و آموزش      41 

جدول ٢-١٠: تفاوت ویژگی‌های یادگیری و آموزش      42

جدول ٢-١١: طبقه بندی انواع سازمان      43

جدول ٢-١٢: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده      56

جدول ٢-١٣: ویژگیهای سازمان یادگیرنده‌ی زایشی و انطباقی      82

جدول ٢-١٤: تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی      87 

جدول ٢-١٥: ویژگیهای سازمان یادگیرنده به دست آمده از تحقیق زارعی متین      88

جدول ٣-١: حجم جامعه و نمونه‌ی مورد بررسی پژوهش      96

جدول ٣-٢: تعداد و شماره‌ی سوالات مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده      97

جدول ٤-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت      102 

جدول ٤-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات      103

جدول ٤-٣: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت      104 

جدول ٤-٤: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه‌ی اداری      105

جدول ٤-٥: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن      106

جدول ٤-٦: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد مبادله‌ی اطلاعات براساس

                 نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه      107

جدول ٤-٧: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد فرهنگ قوی براساس نتایج

                 بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه      109

جدول ٤-٨: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد رهبر متفکربراساس نتایج

                 بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه      110

جدول ٤-٩: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد قابلیت فردی براساس نتایج

                 بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه      111

جدول ٤-١٠: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد آرمان مشترک براساس

                 نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه      113

جدول ٤-١١: نتایج آزمون T درمورد سوال اصلی پژوهش      114

جدول ٤-١٢: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی اول پژوهش      115

جدول ٤-١٣: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی دوم پژوهش      116

جدول ٤-١٤: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی سوم پژوهش      117

جدول ٤-١٥: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی چهارم پژوهش .     118

جدول ٤-١٦: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی پنجم پژوهش      119

جدول ٤-١٧: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد جنسیت      120

جدول ٤-١٨: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین جنسیت و پاسخ 

                اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه      120

جدول ٤-١٩: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد میزان تحصیلات      121

جدول ٤-٢٠: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین میزان تحصیلات و

                پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه      121

جدول ٤-٢١: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد سابقه‌ی خدمت      122

جدول ٤-٢٢: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین سابقه‌ی خدمت و  

                پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه      122

جدول ٤-٢٣: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد سن      123  

جدول ٤-٢٤: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین سن و پاسخ اعضای

              نمونه به سوالات پرسش‌نامه     123

جدول ٤-٢٥: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد شاخه‌ی اداری      124

جدول ٤-٢٦: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین شاخه‌ی اداری و

              پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه     124

فهرست نمودارها

نمودار ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت      102

نمودار ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات      103

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت      104

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه‌ی اداری      105

نمودار ۴-٥: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن      106

فهرست اشکال

شکل ٢-١: تعامل ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان      30

شکل ٢-٢: ساختارشبکه‌ای پویا      36 

شکل 2-3: ارتباط بین یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای      48

شکل ٢-4: یادگیری سه حلقه‌ای      49 

شکل ٢-5: اصول سازمان یادگیرنده ازدیدگاه سنج      59

شکل ٢-6: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده      73

شکل ٢- 7: زیرسیستم یادگیری      73

شکل ٢-8: زیرسیستم سازمان      74

شکل ٢-9: زیرسیستم افراد      74

شکل ٢-10: زیرسیستم دانش      75

شکل ٢-١1: زیرسیستم فن آوری      75

شکل ٢-١2: مراحل تبدیل شدن سازمان یک سازمان یادگیرنده      78

شکل ٢-١3: الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده      80 

شکل ٢-١4: مقایسه‌ی جریان یادگیری درسازمان یادگیرنده و سازمان سنتی       85

👇محصولات مشابه با بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده👇

پرسشنامه بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده پروپوزال بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده مبانی نظری بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده پرسشنامه بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش پروپوزال بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش مبانی نظری بررسی ابعاد 5 گانه سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش پرورش بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری بررسی وضعیت مدیریت دانش با توجه به استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت طراحي فضاي سبز در شهرستان ابهر ترجمه مقاله تأثير تنوع کانال هاي توزيع برندهاي لوکس خارجي بر ارزش و وفاداري برند در بازار کره جنوبي پاورپوينت بررسي دلايل اهميت تئوري حسابداري پاورپوینت بررسی كیفیت فراگیر، نقش منابع انسانی پاورپوینت بررسی آناتومی و حرکات تنه (انسان) پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجربه خشونت 38 صفحه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری استرس شغلی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی بررسی حقوقی ارتداد و عوامل آن با نگاهی به ماهیت آزادی بیان آثار شرط ضمان در عقود اذنی مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر

👇کلمات کلیدی👇

ابعاد سازمان یادگیرنده مولفه های سازمان یادگیرنده مولفه های استراتژیک سازمان یادگیرنده سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده رویکردی نو در آموزش و پرورش اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی اهمیت وجود سازمان یادگیرنده در مدارس انواع مدل های سازمان یادگیرنده سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه پایان نامه سازمان یادگیرنده پایان نامه سازمان های یادگیرنده پایان نامه در مورد سازمان یادگیرنده