👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوينت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوينت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي

پاورپوينت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي در 355 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

مشخصات فايل

تعداد صفحات

355

حجم

0/955 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

pptx

توضيحات کامل

پاورپوينت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي در 355 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

فهرست مطالب :

فصل اول: معرفي بازاريابي

مقدمه

تعريف بازاريابي جديد

نيازها و خواسته ها

مبادله

بازار

ابعاد گوناگون مارکتينگ

مديريت بازاريابي

انواع تقاضا و وظايف اساسي بازاريابي

تقاضاي منفي

نبودن تقاضا

تقاضاي پنهان

تقاضاي تنزلي

تقاضاي فصلي

تقاضاي کامل

تقاضاي بيش از حد

تقاضاي ناسالم

گرايش بازاريابي و مفروضات عمده آن

مقايسه مفهوم قديم و جديد بازاريابي

پايه هاي گرايش بازاريابي

سيستم بازار

عناصر محيط بازاريابي

استراتژي هاي رقابتي

روشهاي رقابتي رهبران بازار

روشهاي رقابتي دنباله رو هاي بازار

فصل دوم: برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي 

مقدمه

ارکان برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي

سطوح سازماني شرکتها

برنامه استراتژيک کلان شرکت

فلسفه وجودي شرکت

مواردي که فلسفه وجودي بايد به دقت تعريف کند

شناسايي واحد هاي خود گردان

تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري ها

روش گروه مشاوران بوستون

روش جنرال الکتريک

برنامه ريزي استراتژيک واحدها

رابطه ميان برنامه ريزي استراتژيک و بازاريابي

فرايند بازاريابي

تجزيه و تحليل فرصت هاي بازاريابي

 جستجو و انتخاب بازارهاي هدف

طراحي استراتژي بازاريابي

 برنامه ريزي براي برنامه هاي بازاريابي

سازماندهي، اجراو کنترل کليه فعاليت هاي بازاريابي

عناصر آميخته بازاريابي

ماهيت و محتواي برنامه بازاريابي

فصل سوم: تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعات بازاريابي  

مقدمه

نکاتي که در  تحقيقات بازاريابي،بايد مورد توجه قرار گيرد

سيستم هاي اطلاعاتي بازاريابي

مزاياي استفاده از سيستم هاي پشتيباني از تصميمات بازاريابي

کاربرد هاي تحقيقات بازاريابي

مديريت بازاريابي و فرايند تحقيقات بازاريابي

تعريف مساله

تعيين و تنظيم فرضيه ها

طراحي تحقيق

مشخص کردن نوع تحقيق

تعيين منابع کسب اطلاعات

داده هاي اوليه

داده هاي ثانويه

انواع تحقيق

 طراحي و انتخاب نمونه

نمونه گيري احتمالي

نمونه گيري غير احتمالي

نمونه گيري تصادفي ساده

نمونه گيري طبقه بندي شده

نمونه گيري خوشه اي

نمونه گيري منطقه اي

جمع آوري داده ها

مشاهده

نظر خواهي يا نظر سنجي

آزمايش

تجزيه و تحليل، تعبير، تفسير و عرضه يافته ها

نحوه ارائه نتيجه تحقيق

فصل چهارم : رفتار مصرف کننده 

فرايند تصميم گيري خريد مصرف کننده

تشخيص مساله (نياز)

جستجوي اطلاعات

منابع اطلاعات بيروني يا خارجي

ارزيابي راه چاره ها يا گزينه ها (با توجه به معيار هاي خريد)

تصميم خريد

رفتار پس از خريد

انواع حل مسأله خريد

عوامل موثر در فرايند تصميم گيري خريد

عوامل فرهنگي-اجتماعي و گروه

عوامل رواني و فردي

عوامل موقعيتي

تاثيرات فرهنگي

تأثيرات طبقه اجتماعي

تأثيرات گروه هاي مرجع

تاثيرات خانواده وهمخانگي

انگيزه

ادراك

يادگيري

خودپنداري

سبک زندگي

تلقيات و برداشتها

آثار موقعيت خريد برروي فرايند تصميم خريد

مشخصات اصلي خريد هاي سازماني

فرايند تصميم گيري خريد سازماني

فصل پنجم: تقسيم بازار و تعيين بازار هدف  

مقدمه

مزاياي تقسيم بازار

تقسيم بندي بازار چيست؟

معيارهاي تقسيم بازار

روش ها و متغيرهاي تقسيم بازار

تقسيم بازار بر اساس متغيرهاي جغرافيايي

تقسيم بازار بر اساس متغير هاي جمعيت شناختي

تقسيم بازار بر اساس عوامل روان شناختي

تقسيم بازار بر اساس عوامل رفتاري

سبک زندگي و شخصيت

وضعيت وفاداري و انواع وفاداري

انتخاب بازار هدف براي متمرکز کردن فعاليت

 طبقه بندي بازار به قسمت هاي کوچکتر  

طبقه بندي اهداف

پنچ معيار اصلي قابل استفاده در طبقه بندي اهداف

استراتژي هاي انتخاب بازار هدف

استراتژي بازاريابي يکسان

استراتژي بازاريابي تفکيکي

استراتژي بازاريابي تمرکزي

عوامل مؤثر در انتخاب استراتژي بازاريابي

فصل ششم: پيش بيني فروش  

مقدمه                                             

تخمين اندازه و سهم بازار

تخمين نيازهاي کل بازار

روش هاي پيش بيني فروش

روشهاي کيفي

روشهاي کمي

بررسي نظر هيات مديران

روش دلفي

مزايا و معايب روش دلفي

بررسي نظر نيروي فروش

مزايا و معايب بررسي نظر نيروي فروش

بررسي قصد مصرف کنندگان از خريد

شبيه سازي آزمايش بازار

آزمايش بازار

 تحليل سري هاي زماني

روش هاي کمي ديگر

تحليل همبستگي

روش کمترين مجذور(رگراسيون)

روش قهقرايي چند متغيره(رگراسيون چند متغيره)

مسائل مربوط به پيش بيني

فصل هفتم: مديريت محصولات

موضع يابي

توسعه استراتژي هاي موضع يابي محصول

آميخته محصول

خط محصول

عرض و عمق محصول

پيوستگي آميخته محصول

مديريت محصولات جديد

فرايند توسعه محصول جديد

مراحل اصلي ايجاد و عرضه محصولات جديد

ايده يابي و ايده زايي

تصفيه ايده ها

توسعه و آزمايش مفهوم

توسعه استراتژي بازاريابي

بررسي تجاري

پيش بيني فروش

پيش بيني هزينه و سود

توسعه محصول

آزمايش بازار

تجاري کردن

منحني عمر محصول

مرحله معرفي

مرحله رشد

مرحله  بلوغ و اشباع

مرحله افول

عواملي که درمحصول بايد مورد بررسي قراربگيرد

 نامگذاري و مارك محصول

مارك گذاري تولدکننده

مارك گذاري خصوصي براي متقاضيان خرده فروش ياعمده فروش محصولات

استراتژيهاي مارك گذاري

بسته بندي محصول

 ضمانتنامه محصول

 خدمات

فصل هشتم: کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان

مقدمه

جديدترين قلمرو در بازاريابي

مفهوم جديد کيفيت

مفهوم جديد خدمت به مشتريان

راههايي براي افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتريان

اهميت کيفيت محصول وارائه خدمات به مشتريان

تاثيرکيفيت محصول وارائه خدمات به مشتريان درآميخته بازاريابي

تأثيرات کيفيت وخدمات برمحصول

تأثيرات کيفيت وخدمات برقيمت

تأثيرات کيفيت وخدمات برترفيع محصول

ارائه خدمات به مشتريان و متمايز بودن محصول

تأثيرات کيفيت وخدمات برتوزيع

نقش بخش بازاريابي در کيفيت محصول

برنامه اي براي ارائه خدمات به مشتريان

مرحله اول: انتظارات مشتريان را درک کنيد

مرحله دوم: براي مشتريان اولويت برقرار نماييد

مرحله سوم: اهداف خدمت را تعريف کنيد

مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ايجاد نماييد

مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتريان ايجاد کنيد

مرحله ششم: ساختاري بنيادي براي ارائه خدمات ايجاد نماييد

مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهيد

مرحله هشتم: رضايت مشتريان را اندازه گيري کنيد

مرحله نهم: در جستجوي شکايت کنندگان برآييد.

فصل نهم: تعيين قيمت

مقدمه

وابستگي متقابل قيمت، محصول، ترفيع وتوزيع

قيمت گذاري درانواع بازارهاي مختلف

قيمت گذاري درحالت رقابت کامل

قيمت گذاري درحالت رقابت انحصاري

قيمت گذاري درحالت رقابت انحصاري چندجانبه

قيمت گذاري درحالت انحصارکامل

تجزيه وتحليل رابطه بين قيمت وتقاضا

تأثيرعوامل نامربوط به قيمت برتقاضا

فرايند قيمت گذاري

تحليل وضعيت بازار

تخمين تقاضا

کشش پذيري

ارزيابي تقاضا در بازار

تغييرات منحني تقاضا

تحليل رقابت

انواع حساسيت تقاضا

چهارگروه عمومي رقابت قيمت

شناسايي موانع و محدوديت هاي  قيمت گذاري

تعيين هدفهاي قيمت گذاري

تحليل توانمندي سود

تعيين سطوح قيمت اوليه

روشهاي قيمت گذاري مبتني يرتقاضا

قيمت گذاري ارزشي

قيمت گذاري پرمايه وگران

قيمت گذاري نفوذي

تفاوت قيمت گذاري تشخصي با پرمايه

قيمت گذاري با اعداد خرده

قيمت گذاري گروهي و رديفي

قيمت گذاري جمعي يا بسته اي

قيمت گذاري پس رو

روشهاي قيمت گذاري مبتني برقيمت تمام شده وسود

قيمت گذاري براساس منحني تجربه

روشهاي قيمت گذاري مبتني بر رقابت

تعديل ومديريت قيمتها

انواع تخفيفها

فصل دهم:  سيستم و مديريت توزيع

تعريف توزيع

مديريت کانال هاي توزيع

انواع واسطه ها

مراحل تصميمات مهم در طراحي کانال هاي توزيع

مراحل طراحي کانال هاي توزيع

عوامل شناسايي کانال هاي مختلف

ارزيابي و گزينش کانالها

ارزيابي و گزينش کانالها

کانالهاي اصلي توزيع

شبکه توزيع

خرده فروشها

عمده فروشها

دلالها و کارگزاران

اساس طبقه بندي واسطه هاي خرده فروش

انواع عمده فروشها

مهم ترين انواع کارگزاران

مديريت توزيع فيزيکي

وظايف توزيع فيزيکي

فصل يازدهم: فعاليتهاي ترفيعي وتشويقي

مقدمه

فرآيند ارتباطات                                                                  

عوامل موثردرترکيب ترفيع

اجزاي آميخته ترفيع وتشويق

گامهاي اصلي برنامه تبليغات آگهيها

مشخص کردن هدف

تصميمات درمورد بودجه اگهي

تصميمات درموردپيام

تصميمات درموردرسانه گروهي

ارزيابي عمليات آگهي دررسانه

پيشبردفروش

تصميمات اصلي درامور پيشبرد فروش

ايجاد برنامه پيشبردفروش

اهداف روابط عمومي

مراحل تعيين زمان ونحوه استفاده ازروابط عمومي

فروش حضوري

مزيت فروش حضوري

انواع مشاغل فروش

فرآينداستراتژيک فروش حضوري

عوامل موثردرترکيب ترفيع

مراحلي که درانتخاب فروشندگان مهم است

سه گام اصلي درانتخاب نيروي فروش

روشهاي متداول پرداخت دستمزد به نيروي فروش

فصل دوازدهم:  انواع بازاريابي

مقدمه

انواع بازاريابي

بازاريابي خود(شخصي)

بازاريابي سازمان

بازاريابي مکان

بازاريابي ايده

 بازاريابي خدماتي

ويژگي امورخدماتي

آميخته بازاريابي خدمات

بازاريابي در سازمانهاي غيرتجاري

اهميت بازاريابي غير تجاري

ايجاد برنامه استراتژيک براي بازاريابي غيرتجاري

 تجزيه وتحليل بازارهدف

 برنامه ريزي محصول

 تعيين قيمت

 سيستم توزيع

برنامه هاي ترفيع فروش

اجراي برنامه هاي عملياتي

فصل سيزدهم: بازاريابي بين المللي

مقدمه

اهميت بازارهاي جهاني

استراتژي همگاني يا ويژه

مراحل عمده تصميم گيري دربازاريابي بين الملل

ارزيابي محيط بازاريابي بين المللي

سيستم بازرگاني بين المللي

وضعيت اقتصادي

وضعيت سياسي-قانوني کشورها

وضعيت فرهنگي

تصميم به فعاليت در سطح بين الملل

تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين الملل

تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين الملل

استراتژي صادرات

همکاري مشترک

سرمايه گذاري مستقيم

انواع صادرات

صادرات غيرمستقيم

صادرات مستقيم

انواع همکاري مشترک

همکاري مشترك از طريق واگذاري امتيازي خاص

 قرارداد توليد

 قرارداد همکاري در مديريت

همکاري به صورت مالکيت مشترك

پاورپوينت تهيه شده بسيار کامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله بررسی نظریه های سلامت روانی و عوامل موثر بر آن پروژه روبات مسیریاب